DOKUMENTACJA DYREKTORA Przedszkola

SPECwydanie online

Funkcjonowanie przedszkola w czasie kształcenia zdalnego

Z uwagi na konieczność pilnego zastosowania w przedszkolach nowych regulacji dotyczących:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30b
 • Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30c
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

przygotowaliśmy dla Państwa pakiet specjalny w ramach publikacji Dokumentacja Dyrektora Przedszkola„SPECwydanie online. Funkcjonowanie przedszkola w czasie kształcenia zdalnego ”.

PILNE

SPECwydanie obejmuje:

 1. Obowiązki dyrektora, obowiązki nauczyciela
  1. Zestawienie obowiązków dyrektora
  2. Zestawienie obowiązków nauczyciela
 2. Organizacja i formy kształcenia od 25 marca 2020 roku
  1. Organizacja kształcenia na odległość - omówienie
  2. Przepisy wyłączone od stosowania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli
  3. Sposoby realizowania kształcenia na odległość
  4. Kwestionariusz dot. aspektów technicznych
  5. Kwestionariusz ustaleń nauczyciela wychowawcy z dyrektorem
  6. Kwestionariusz ustaleń nauczyciela z dyrektorem
  7. Zasoby do wykorzystania w zdalnym prowadzeniu zajęć
 3. Dokumenty dotyczące modyfikowania szkolnych zestawów programów nauczania/wychowania przedszkolnego
  1. Decyzja o braku potrzeby zmiany programu nauczania/wychowania przedszkolnego
  2. Decyzja w sprawie dopuszczenia programu nauczania/wychowania przedszkolnego
  3. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania/przedszkolnego programu wychowania
  4. Wniosek o modyfikację programu nauczania/wychowania przedszkolnego
 4. Dokumenty dotyczące zmiany Statutu
  1. Projekt zmian w Statucie
  2. Uchwała Rady Pedagogicznej inicjująca zmiany w Statucie i treść tych zmian
  3. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
  4. Wniosek Rady Rodziców o wprowadzenie zmian do Statutu
 5. Dokumenty Rady Pedagogicznej
  1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie
 6. Organizacja pracy – sprawy kadrowe
  1. Organizacja pracy pracowników niepedagogicznych – zestawienie
  2. Polecenie służbowe wykonywania innych obowiązków (spoza zakresu czynności dla stanowiska pracy)
  3. Porozumienie w sprawie ustalenia zadaniowego czasu pracy
 7. Kształcenie zdalne a RODO
  1. Praca zdalna – wskazówki UODO
 8. Ochrona praw autorskich - regulacje prawne
  1. Ochrona praw autorskich podczas zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia – przepisy i wskazówki
 9. Komunikaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów w sprawie kształcenia zdalnego
  1. Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania
  2. Informacja dla nauczycieli o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania
  3. Informacja dla rodziców i uczniów na temat form i metod kształcenia od dnia 25 marca 2020
  4. Informacja dla rodziców w sprawie organizacji kształcenia od dnia 25 marca 2020 roku
 10. Kontakt i konsultacje rodziców i uczniów z nauczycielem prowadzącym kształcenie na odległość
  1. Formy kontaktu i konsultacji rodziców i uczniów z nauczycielem prowadzącym zajęcia kształcenia na odległość – zestawienie informacji i charakterystyka narzędzi
 11. Dokumenty dotyczące użyczania laptopów nauczycielom/uczniom
  1. Informacja dyrektora do rodziców ws. pomocy w zapewnieniu komputera – treść e-maila
  2. Informacja dyrektora do rodziców/nauczycieli o możliwości użyczenia laptopa – treść e-maila
  3. Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla nauczycieli
  4. Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów
  5. Wniosek o użyczenie laptopa dla ucznia
  6. Wniosek o użyczenie laptopa dla nauczyciela

Pakiet dokumentów przesyłamy bezpośrednio drogą mailową, w ciągu 12h od momentu złożenia zamówienia, żeby umożliwić Państwu najszybsze korzystanie z dokumentacji.

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać dokumenty na płycie CD, prosimy o informację zwrotną w tej sprawie.

Autorzy

ROMAN LORENS


konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI


Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA


Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.Dokumentacja Dyrektora Przedszkola

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym. Dokumentacja jest udostępniana na portalu www.nadzorwprzedszkolu.pl w formie plików elektronicznych zebranych w pakiety.

Publikacja elektroniczna „SPECwydanie online. Funkcjonowanie przedszkola w czasie kształcenia zdalnego”.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną. Publikacja jednorazowa.

Formularz zamówienia

Wybierz wariant publikacji

(informacje szczegółowe tutaj).

Określ kto składa zamówienie

Firma / Instytucja

Osoba fizyczna