DOKUMENTACJA DYREKTORA Przedszkola

SPECwydanie online

Funkcjonowanie przedszkola w czasie kształcenia zdalnego

Z uwagi na konieczność pilnego zastosowania w przedszkolach nowych regulacji dotyczących:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30b
 • Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30c
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

przygotowaliśmy dla Państwa pakiet specjalny w ramach publikacji Dokumentacja Dyrektora Przedszkola„SPECwydanie online. Funkcjonowanie przedszkola w czasie kształcenia zdalnego ”.

Dodatkowe NOWE! dokumenty

Stan prawny na 7 kwietnia 2020 r.

SPECwydanie obejmuje:

 1. Obowiązki dyrektora, obowiązki nauczyciela
  1. Zestawienie obowiązków dyrektora
  2. Zestawienie obowiązków nauczyciela
 2. Organizacja i formy kształcenia od 25 marca 2020 roku
  1. Organizacja kształcenia na odległość - omówienie
  2. Przepisy wyłączone od stosowania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli
  3. Sposoby realizowania kształcenia na odległość
  4. Kwestionariusz dot. aspektów technicznych
  5. Kwestionariusz ustaleń nauczyciela wychowawcy z dyrektorem
  6. Kwestionariusz ustaleń nauczyciela z dyrektorem
  7. Zasoby do wykorzystania w zdalnym prowadzeniu zajęć
 3. Arkusz organizacyjnyNowe!
  1. Protokół w sprawie zdalnego wydania opinii dotyczącej arkusza organizacji przedszkola na rok szkolny 2020/2021
 4. Dokumenty dotyczące modyfikowania szkolnych zestawów programów nauczania/wychowania przedszkolnego
  1. Decyzja o braku potrzeby zmiany programu nauczania/wychowania przedszkolnego
  2. Decyzja w sprawie dopuszczenia programu nauczania/wychowania przedszkolnego
  3. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania/przedszkolnego programu wychowania
  4. Wniosek o modyfikację programu nauczania/wychowania przedszkolnego
 5. Dokumentacja pracy zdalnejNowe!
  1. Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia sposobu dokumentowania zadań w okresie epidemii
  2. Dokumentowanie czasu pracy pracowników niepedagogicznych
  3. Dokumentowanie czynności organów szkoły lub przedszkola
  4. Dokumentowanie zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 6. Dokumenty dotyczące zmiany Statutu
  1. Projekt zmian w Statucie
  2. Uchwała Rady Pedagogicznej inicjująca zmiany w Statucie i treść tych zmian
  3. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
  4. Wniosek Rady Rodziców o wprowadzenie zmian do Statutu
 7. Dokumenty Rady Pedagogicznej
  1. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie
 8. Konkurs na stanowisko dyrektora Nowe!
  1. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora wicedyrektorowi albo nauczycielowi (nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.)
  2. Przedłużenie powierzenia obowiązków dyrektora wicedyrektorowi albo nauczycielowi (nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.)
  3. Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora (konkurs ogłoszony i niezakończony przed 26 marca 2020 r.)
 9. Organizacja pracy – sprawy kadrowe
  1. Organizacja pracy pracowników niepedagogicznych – zestawienie
  2. Polecenie służbowe wykonywania innych obowiązków (spoza zakresu czynności dla stanowiska pracy)
  3. Porozumienie w sprawie ustalenia zadaniowego czasu pracy
 10. Regulaminy Nowe!
  1. Regulamin korzystania z poczty elektronicznej
  2. Regulamin pracy zdalnej
  3. Lista kontrolna - cyberbezpieczeństwo w szkole lub przedszkolu
 11. Kształcenie zdalne a RODO Nowe!
  1. Praca zdalna – wskazówki UODO
  2. Zalecenia UDODO w pracy zdalnej w oświacie
  3. Formularz kontroli RODO w określonych obszarach
  4. Plan audytu RODO
  5. Analiza ryzyka dotyczącą procesów przetwarzania danych w nauczaniu zdalnym
  6. Instrukcja niszczenia nośników informatycznych zawierających dane osobowe
  7. Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów w związku z nauczaniem zdalnym
  8. Środki ochrony danych osobowych w przypadku pracy zdalnej
 12. Ochrona praw autorskich - regulacje prawne
  1. Ochrona praw autorskich podczas zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia – przepisy i wskazówki
 13. Komunikaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów w sprawie kształcenia zdalnego
  1. Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania
  2. Informacja dla nauczycieli o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania
  3. Informacja dla rodziców i uczniów na temat form i metod kształcenia od dnia 25 marca 2020
  4. Informacja dla rodziców w sprawie organizacji kształcenia od dnia 25 marca 2020 roku
 14. Kontakt i konsultacje rodziców i uczniów z nauczycielem prowadzącym kształcenie na odległość
  1. Formy kontaktu i konsultacji rodziców i uczniów z nauczycielem prowadzącym zajęcia kształcenia na odległość – zestawienie informacji i charakterystyka narzędzi
 15. Dokumenty dotyczące użyczania laptopów nauczycielom/uczniom
  1. Informacja dyrektora do rodziców ws. pomocy w zapewnieniu komputera – treść e-maila
  2. Informacja dyrektora do rodziców/nauczycieli o możliwości użyczenia laptopa – treść e-maila
  3. Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla nauczycieli
  4. Regulamin użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów
  5. Wniosek o użyczenie laptopa dla ucznia
  6. Wniosek o użyczenie laptopa dla nauczyciela

Pakiet dokumentów przesyłamy bezpośrednio drogą mailową, w ciągu 12h od momentu złożenia zamówienia, żeby umożliwić Państwu najszybsze korzystanie z dokumentacji.

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać dokumenty na płycie CD, prosimy o informację zwrotną w tej sprawie.

Autorzy

ROMAN LORENS


konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI


Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA


Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.Dokumentacja Dyrektora Przedszkola

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym. Dokumentacja jest udostępniana na portalu www.nadzorwprzedszkolu.pl w formie plików elektronicznych zebranych w pakiety.

Publikacja elektroniczna „SPECwydanie online. Funkcjonowanie przedszkola w czasie kształcenia zdalnego”.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną. Publikacja jednorazowa.

Formularz zamówienia

Wybierz wariant publikacji

(informacje szczegółowe tutaj).

Określ kto składa zamówienie

Firma / Instytucja

Osoba fizyczna